Press Conference Cameras

对外连繋

活动
类別
筹备课程评审工作坊(资歷架构第4级或以上 ) [网上直播]
筹备课程评审工作坊(资歷架构第4级或以上 ) [网上直播]
2023.2.9
09:30 - 17:00
报名详情
筹备初步评估工作坊 [网上直播]
筹备初步评估工作坊 [网上直播]
2023.3.14
14:00 - 17:00
报名详情
资歷架构与评审简介会 [网上直播]
资歷架构与评审简介会 [网上直播]
2023.3.14
09:30 - 12:30
报名详情
筹备课程评审工作坊(资歷架构第1至3级 ) [网上直播]
筹备课程评审工作坊(资歷架构第1至3级 ) [网上直播]
2023.3.16
09:30 - 17:00
报名详情
筹备课程覆审工作坊 [网上直播]
筹备课程覆审工作坊 [网上直播]
2023.3.30
09:30 - 12:30
报名详情